O kotlích

Základem kotlů EKOEFEKT a EKOEFEKT BIO je poměrně malá plocha otáčivého nebo retortového roštu. Palivo se při hoření postupně automaticky dávkuje ze zásobníku na rošt, na kterém hoří pouze nejnutnější množství paliva k nastavenému výkonu kotle. Rošty jsou speciální konstrukce a probíhá na nich přesně regulovaný spalovací proces. Vzduch pro spalování je vháněn do kotle ventilátorem, spalování je tedy stabilní bez velkého vlivu tahu komína. Spalování probíhá vždy za dostatečného přívodu vzduchu, který zaručí dokonalé spalování všech hořlavých látek obsažených v palivu.

Klasické typy kotlů se regulovaly uzavíráním dvířek, čímž se sice oheň utlumil, ale zároveň docházelo k nedokonalému spalování a úletům škodlivin. U automatických kotlů řídí spalování automatická regulace kotle. Tím se zajistí dokonalé spalování, bez charakteristického tmavého kouře. V případě, že není nutno objekt vytápět v průběhu dne v topné sezóně, je oheň v topeništi utlumen. Popel automaticky padá do popelníku.

Kotle EKOEFEKT jsou vyráběny ve výkonové řadě od 5 – 24 kW pro rodinné domy až po kotle určené pro velké průmyslové objekty o výkonové řadě 650 kW, které lze kaskádovitě spojit do výkonu až 3 MW. Kaskáda kotlů může posloužit i jako záložní zdroj tepla. Celková bilance výroby tepla, pohodlí obsluhy a ekologické aspekty spalování velmi rychle vrátí pořizovací náklady. Zatápění u kotlů EKOEFEKT je velice jednouché a obvykle se provádí jedenkrát za sezónu, obvykle ručně nebo automaticky dle typu kotle. Po cca 15 minutách od zapálení dodává kotel do topné soustavy požadovaný výkon pro vytápění objektu. Doplňování paliva je prováděno podle výkonu kotle a to buď ručně v rodinných domcích nebo mechanicky ve výtopnách. Účinnost kotlů se pohybuje v rozmezí 84 – 92% dle typu kotle. Takto vysoká účinnosti svědčí o velmi dobré konstrukci kotlů s vysoce kvalitním spalovacím procesem, který v kotli probíhá.

Obslužnost kotle je mnohem komfortnější, než je u klasických kotlů. Během topné sezóny obsluha provádí pouze občasnou kontrolu, tj. cca 1x za den při plném výkonu v období mrazů a 1x za tři dny při sníženém výkonu, přičemž doplní zásobník palivem.

Regulace kotlů je jednoduchá a srovnatelná s kotli plynovými. Kotel se nastaví na konstantní teplotu 65 – 90 °C a automatická regulace např. čtyřcestného ventilu ovládá teploty v objektu ekvitermně nebo z referenční místnosti. Lze použít i pro podlahové vytápění. Na základě došlých signálů od termostatu je zapínán nebo vypínán chod ventilátoru a dávkování paliva tzn. provoz zapnuto/vypnuto. Rošty jsou speciální konstrukce a probíhá na nich přesně regulovaný spalovací proces. Uvnitř ovládací skřínky je umístěn další termostat – havarijní, který nedovolí přehřátí vody nad 98 °C.

Elektrická zařízení kotlů do 50 kW výkonu jsou napájená z ovládací skříňky napětím 230V/50Hz. Kotle nad 50 kW výkonu jsou napájená z ovládací skříňky napětím 400V/50Hz. Příkon, který kotel potřebuje k provozu tj. k pohánění motoru ventilátoru a pohonu krokovacího mechanismu se liší dle výkonu kotle. V klidovém stavu, tzv. teplé záloze kotel elektrickou energii téměř nepotřebuje.

Doporučená účinná výška komína je min. 6m. Kotel vyžaduje komín (nejlépe vícesložkový) o vnitřním průměru dle výkonu kotle. Při plném provozu kotel pracuje v oblasti převážně nekondenzujících spalin. Teplota spalin se pohybuje v rozmezí 110 – 250 °C dle typu kotle a provoz kotle je bez viditelného kouře z komína. Všechny kotle EKOEFEKT jsou odborně testovány ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně a splňují předepsané emisní limity.

Hnědé uhlí obsahuje určité procento popeloviny a ostatních látek, jehož množství se liší podle výskytu v těžební pánvi a kvalitě uhlí. Uhlí s vlastností stáložáru v kotli nevyhasne ani v případě 24 hodinovém výpadku elektrické energie a bez zapálení a zásahu obsluhy se automaticky znovu spustí. Uhlí je domácí surovina, jeho cena je tržní a zásoby máme na mnoho desítek let. Při spalování hnědého uhlí typ ořech 2 z produkce SD a.s., kotle splňují s rezervou přísné emisní limity. Popel z hnědého uhlí činí cca 12 – 15% z dodaného paliva.